+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Στρατιωτικό Δίκαιο

Στρατιωτικό Δίκαιο

Η ελληνική στρατιωτική νομοθεσία ρυθμίζει την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ο γενικός κανονισμός υπηρεσίας διακρίνει τους στρατιωτικούς σε μόνιμους, εθελοντές και στρατευμένους. Το Στρατιωτικό Δίκαιο επιλαμβάνεται των σχέσεων των μόνιμων στρατιωτικών με την υπηρεσία τους (μεταθέσεις, μετατάξεις, προαγωγές, σχέσεις με την Υπηρεσία – μισθολογικά – συνταξιοδοτικά ζητήματα). Ρυθμίζει ακόμη την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών ως προς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην κάθε τους λεπτομέρεια (ανυποταξία, απαλλαγή στράτευσης, εξαγορά στρατιωτικής θητείας).