+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Τροχαία Ατυχήματα

Download PDF

Τροχαία Ατυχήματα

H εταιρία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση τροχαίων ατυχημάτων με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, ή θάνατο, καθώς η ομάδα μας έχει χειριστεί με επιτυχία μεγάλο αριθμό τέτοιων υποθέσεων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνοψίζονται στα παρακάτω:

Αναλύουμε τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, με τη λήψη φωτογραφιών και με σχεδιαγράμματα, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν και επαληθεύουν τις συνθήκες αυτές, αποδεικνύουν την υπαιτιότητα καθώς και την ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτου οχήματος ή άλλων εξωγενών παραγόντων.

Καταγράφουμε όλες τις ζημιές του δικού σας οχήματος και αναλύουμε το κόστος για την επισκευή του. Ακόμα, καταγράφουμε τυχόν σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από το ατύχημα, μετά από κλινική εξέταση και αναλύουμε το απαιτούμενο κόστος για την αποκατάσταση της υγείας σας. Τέλος, πραγματοποιούμε την πρόβλεψη και την καταγραφή ενδεχόμενων μελλοντικών αναπηριών με βάση τους διεθνείς πίνακες αναπηριών, καθώς και των μελλοντικών επιπτώσεων στην υγεία και τη ζωή του θύματος.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, θα πρέπει να μας καλέσετε όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συμβάντος και η διεκδίκηση δικαιότερης αποζημίωσης.

Α. Συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων

1. Αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται να:

α) Σταθμεύσει αμέσως στο τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.

β) Λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

γ) Δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ως και κάθε χρήσιμη σχετική με το όχημά του πληροφορία, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα ζητήσουν αυτά. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα στο ατύχημα πρόσωπα υποχρεούνται μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες να του δώσουν τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή δια του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση του ζημιωθέντα.

2. Αν από το οδικό τροχαίο ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό ο οποίος ενεπλάκει με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται επιπλέον να:

α) Δώσει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.

β) Ειδοποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του για την ειδοποίηση της Αστυνομίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή του ιδίου. Και στην περίπτωση αυτήν ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στην Αστυνομική Αρχή το ταχύτερο δυνατόν.

γ) Αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος, η οποία θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της Αστυνομίας με εξαίρεση της ενέργειές του εκείνες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσης κυκλοφορίας.

Β. Φιλικός Διακανονισμός

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής Ζημιών από τροχαίο ατύχημα (γνωστό ως Φιλικός Διακανονισμός) δίνεται η δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις στον αναίτιο οδηγό να αποζημιωθεί από την δική του ασφαλιστική εταιρία.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

● Στο τροχαίο ατύχημα να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα

● Τα εμπλεκόμενα στο τροχαίο ατύχημα οχήματα να ασφαλίζονται σε ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

● Το τροχαίο ατύχημα να έλαβε χώρα στην Ελλάδα

● Είτε να υπάρχει αποδοχή υπαιτιότητας σε ποσοστό 100% από έναν εκ των δύο εμπλεκομένων οδηγών είτε να υπάρχει συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 50% και από τους δύο οδηγούς.

● Οι υλικές ζημίες να μην υπερβαίνουν το ποσό των 6.000 ευρώ και σε περίπτωση σωματικών βλαβών, αυτές (σωματικές βλάβες) να μην υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ ανά άτομο, με μέγιστο όμως όριο στις σωματικές βλάβες τα 9.000 ευρώ ανά ατύχημα, όταν οι τραυματίες είναι περισσότεροι.