+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Blog post

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

Eίναι σύνηθες φαινόμενο στις μέρες μας να καταρτίζονται συμβάσεις στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται τιμολόγια με αιτία την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, το ποσό των οποίων παραμένει ανεξόφλητο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν στην πράξη προβλήματα ρευστότητας και όχι μόνο, για το μέρος το οποίο ανταπεξήλθε στους όρους της σύμβασης, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις του που απέρρεαν από αυτήν, σε αντίθεση με το αντισυμβαλλόμενο μέρος το οποίο δεν προέβη στην καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού. Οι εν λόγω περιπτώσεις δεν αφήνουν αδιάφορο το νομοθέτη, ο οποίος εξοπλίζει τη φαρέτρα του ζημιωθέντος μέρους της σύμβασης με δύο  δικονομικές δυνατότητες.

Η πρώτη από αυτές τις δικονομικές δυνατότητες, που συνιστά και την ταχύτερη από άποψη διαδικασίας, είναι η έκδοση διαταγής πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής μπορεί να ζητηθεί όταν υπάρχει χρηματική απαίτηση ή απαίτηση παροχής χρεογράφων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, όπως πχ. από τιμολόγιο. Εκδίδεται δε, από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, ανάλογα από το ύψος του αιτούμενου ποσού. Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό, γεγονός που δίνει στο δανειστή τη δυνατότητα να ‘κυνηγήσει’ τον οφειλέτη, στερώντας από αυτόν το δικαίωμα ακρόασης, όπως γίνεται κατά τη διαγνωστική διαδικασία. Έτσι, στην περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητα τιμολόγια που ενσωματώνουν χρηματική απαίτηση ιδιωτικού δικαίου, τα οποία φέρουν την ιδιόχειρη, με αλφαβητικά στοιχεία υπογραφή των μερών που αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εκ του εν λόγω εγγράφου, δύναται ο δανειστής, εφόσον η απαίτησή του είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, να αιτηθεί την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Η δεύτερη δικονομική δυνατότητα, συνίσταται στην άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου, με την οποία αγωγή, αιτείται ο δανειστής είτε την αναγνώριση της απαίτησης, είτε την καταβολή των οφειλόμενων ποσών. Η εν λόγω διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα ταχεία, συγκριτικά με την έκδοση διαταγής πληρωμής, αποτελεί ωστόσο συχνά μονόδρομο για το δανειστή, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η έκδοση διαταγής πληρωμής συναντά τυπικά κωλύματα και καθίσταται αδύνατη η έκδοσή της.

Ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειστή είναι να προσέξει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του, ώστε η αξίωσή του να μην υποπέσει σε παραγραφή. Ενδεικτικά, όταν πρόκειται για τιμολόγιο με αιτία έκδοσης την πώληση μεταξύ εμπόρων, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός πενταετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο.

Στην περίπτωση δε, που το τίμημα πιστώθηκε και τέθηκε ορισμένος χρόνος πίστωσης, η παραγραφή ξεκινάει με τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο παρήλθε ο χρόνος της πίστωσης. Τέλος, στην περίπτωση που ο χρόνος πίστωσης συμφωνήθηκε να είναι αόριστος, η έναρξη της παραγραφής ταυτίζεται με το χρόνο κατά τον οποίο συστάθηκε η ενοχική απαίτηση, δηλαδή από το χρόνο κατά τον οποίο ο δανειστής είναι σε θέση να αξιώσει την παροχή, ήτοι από την καταγγελία ή την όχληση, η οποία δύναται να ταυτίζεται και με την κατάθεση της αγωγής.

Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία και των δύο διαδικασιών, τόσο της έκδοσης διαταγής πληρωμής, όσο και της άσκησης της αγωγής, κατευθύνοντάς σας σωστά, ενημερώνοντάς σας για όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, με υπευθυνότητα για την αποφυγή λαθών που θα οδηγούσαν σε μια επανάληψη της διαδικασίας με περαιτέρω έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310 55162/163 ή μέσω e-mail : info@pglaw.gr