+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Άρση Αναγκαστικής Κατάσχεσης σε βάρος Ακινήτου Ιδιοκτησίας μου

Σύμφωνα με το άρθρο 1019 παρ. 1 ΚΠολΔ «Η κατάσχεση εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον με απόφαση του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των...
Περισσότερα